ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΕΠ «Αλιείας & Θάλασσας» 2014-2020

 

Για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» εκπονήθηκε μελέτη η οποία αφού ολοκληρώθηκε, υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες και ελήφθησαν όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Στη συνέχεια υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Με την αρ. 1466/09-07-2021 (ΑΔΑ:9ΖΩ74653ΠΓ-Ω7Σ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, το έργο εντάχθηκε στο παραπάνω πρόγραμμα με το ποσό των 2.032.000,00 €.

Η Σύμβαση κατασκευής έργου υπεγράφη την 31-05-2022 με ανάδοχο την εταιρεία  «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΕ», για ποσό  1.283.295,59 € (χωρίς ΦΠΑ). Για την άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση με τον ανάδοχο στις 19-04-22 ποσού 183.544,69 €.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • Επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 80,00 μ. περίπου παράλληλα στην ακτογραμμή με πλάτος 7,00 μ. Στο ακρομώλιο γίνεται διαπλάτυνση σε 10,50 μ. Η διατομή του μώλου προβλέπεται με κατακόρυφα μέτωπα εσωτερικά και εξωτερικά (αφού προβλέπεται η πρόσδεση σκαφών και εξωτερικά του έργου) από κυψελωτούς τεχνητούς ογκόλιθους.
  • Κατασκευή προσήνεμου μώλου εγκάρσια στην ακτογραμμή μήκους 28,20 μ. και πλάτους 00 μ. για την προστασία του καταφυγίου από τον κυματισμό.
  • Κατασκευή παραλιακού τοίχου κατά μήκος της ακτογραμμής στην ζώνη του έργου από αλληλοτεμνόμενους φρεατοπασσάλους, μήκους 86,00 μ. περίπου.
  • Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης έτσι ώστε το ωφέλιμο βάθος της να είναι κατ’ελάχιστο στα -3.0 μ. σε έκταση 1,56 στρεμμάτων,
  • Προστασία των υφιστάμενων τμημάτων του έργου από υποσκαφές της θεμελίωσής του με τοποθέτηση πλακών προστασίας ποδός.
  • Κατασκευή απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού για όλο το καταφύγιο, δίκτυο ύδρευσης και πυρόσβεσης, τοποθέτηση φανών ναυσιπλοΐας και κιβώτια παροχής ρεύματος και νερού στα σκάφη).
  • Τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ασφαλή πρόσδεση των αλιευτικών σκαφών.

Η αρχική συμβατική προθεσμία, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση 31.05.2024.