ΜΙΚΡΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ – ΕΠ «Αλιείας & Θάλασσας» 2014-2020

Για την υλοποίηση του έργου «ΜΙΚΡΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» ανατέθηκε η εκπόνηση σχετικής μελέτης σε ιδιώτη μελετητή Λιμενολόγο-Μηχανικό, η οποία αφού εγκρίθηκε με την αρ. 283/11-06-2010 απόφαση της (πρώην) Ν.Α. Εύβοιας υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες και ελήφθησαν όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Στη συνέχεια υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας πρόταση για ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Το έργο εντάχθηκε με τη υπ.’ αριθμ. 1762/07.08.2020 Απόφαση ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» στο Μέτρο 3.1.23, με Κωδικό ΟΠΣ 5044919 και τίτλο Πράξης «ΜΙΚΡΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ) Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» για ποσό 6.955.000,00 €.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 29-06-2021 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «SICAP ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 41,94 %, η οποία στις 27-12-2021 υπέγραψε συμφωνητικό ποσού 4.045.662,42 € για την υλοποίησή του.

Στο πλαίσιο του φυσικού αντικειμένου του έργου περιλαμβάνονται:

  • Προσήνεμος μόλος συνολικού μήκους 135 μ., μέσου πλάτους 35μ. και μέσου ύψους 5μ. (στη στάθμη της θάλασσας) με εξωτερική θωράκισή από τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα τύπου Acropode, 6,30 μ3 και βάρους 15tn το καθένα.
  • Υπήνεμος μόλος συνολικού μήκους 130 μ., μέσου πλάτους 4,50μ. έως 8,50μ και ύψους 1,25μ. (από τη στάθμη της θάλασσας) από τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα.
  • Παραλιακά κρηπιδώματα συνολικού μήκους 96,00 μ. περίπου.
  • Ράμπα ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών πλάτους 7,50μ. και μήκους 17μ.
  • Οδός προσπέλασης συνολικού μήκους 118 μ. και πλάτους 6,00 μ. από την παραλιακή οδό μέχρι το παραλιακό κρηπίδωμα του λιμενίσκου.
  • Εξοπλισμός των κρηπιδωμάτων που περιλαμβάνει 19τεμ. ιστών ηλεκτροφωτισμού (με 38 φωτιστικά) στον υπήνεμο μόλο και 9τεμ. ιστών φωτισμού (με 9 φωτιστικά) στον παραλιακό δρόμο, δίκτυο πυρόσβεσης και 12 pillars παροχών νερού-ρεύματος.

Ο λιμένας έχει δυνατότητα ελλιμενισμού τουλάχιστον 60 μικρών και μεγάλων αλιευτικών σκαφών και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του αλιευτικού στόλου της Αγ. Άννας.

Το έργο περαιώθηκε στις 27-12-2023 και παραδόθηκε προς χρήση στους αλιείς του νησιού.