ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΕΠ «Αλιείας & Θάλασσας» 2014-2020

 

Για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» εκπονήθηκε μελέτη η οποία αφού ολοκληρώθηκε, υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες και ελήφθησαν όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Στη συνέχεια υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Με την αρ. 1366/09-07-2021 (ΑΔΑ:Ψ1Φ54653ΠΓ-ΘΘΥ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, το έργο εντάχθηκε στο παραπάνω πρόγραμμα με το ποσό των 2.765.000,00 €.

Η Σύμβαση κατασκευής έργου υπεγράφη την 31-05-2022 με ανάδοχο την εταιρεία  «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΕ», για ποσό  1.755.946,81 € (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο αφορά στην επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και αποσκοπεί στην αύξηση της χωρητικότητας και λειτουργικότητας του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου, το οποίο θα παρέχει περί τις 116 θέσεις ελλιμενισμού αλιευτικών σκαφών διαφόρων μεγεθών και θα είναι προφυλαγμένο από τους κυματισμούς του ευρύτερου νότιου τομέα που προσβάλλουν την περιοχή του έργου.

Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν συνοπτικά τα εξής:

  • Επέκταση του εξωτερικού έργου προστασίας του καταφυγίου (προσήνεμου μώλου). Το νέο τμήμα, μήκους περίπου 70,0 μ., χωροθετείται στη συνεχεία του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου με μικρή στροφή ως προς το διαμήκη άξονά του.
  • Επέκταση των παραλιακών κρηπιδωμάτων σε μήκος 40 μ. στα δυτικά του καταφυγίου.
  • Εργασίες εκβάθυνσης στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης.
  • Η/Μ εγκαταστάσεις.

 

Η αρχική συμβατική προθεσμία, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση 31.05.2024.