Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 191678/4184/14.11.2008 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: ΄΄Εκμετάλλευση λατομείου αργίλου συνολικής έκτασης 352,176 στρ. στη θέση ΄΄ΛΟΥΤΣΑ ΡΕΜΕΡΙ ΄΄ ΠΕ Σκούρτων Δερβενοχωρίων Βοιωτίας ( όπως ισχύει), ως προς την επέκταση του λατομείου σε όμορη έκταση 106 στρ,

ΛΟΥΤΣΑ ΡΕΜΕΡΙ -ΒΟΙΩΤΙΑ ΥΠΕΚΑ-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά το έργο <<Αποκατάσταση ,Ανάδειξη,Ανάπτυξη και λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας, καθώς και Ανάπλαση των Επιφανειών της Γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς>>

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΚΡ

Μελέτη περιβάλλοντος Ανανέωσης -Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ¨Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Κίρρας -αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας ¨στο Δήμο Δελφών Ν.Φωκίδας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΙΤΕΑΣ-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών -μονάδας θραύσης- ταξινόμησης σπείρων θλικών του <<ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ >> στη θέση <<ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ >.ΤΚ Φιλοθέης ΔΕ Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας Ν.Φωκίδας

ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ-ΑΚΡ

Φάκελος Τροποποίησης – ανανέωσης της αρ. 115803/11305/09/01-02-2010 απόφασής μας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο), για την λειτουργία υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών συνολικής δυναμικότητας 310 τόνων/ έτος σε θαλάσσια έκτασης 30 στρεμμάτων στη θέση ΄΄ Κακιά Σκάλα ΄΄ Δ.Δ. Αγίου Ιωάννη Δ. Ταμυναίων Ν. Ευβοίας της εταιρείας ΄΄ LEMOND CO A.B.E.E ΄΄.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . LEMOND CO A.B.E.E EYBOIA.-ΑΚΡ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας εκτροφής πέστροφας ,δυναμικότητας 45.000 κιλών /ετησίως και καπνιστήριο δυναμικότητας 760 κιλών /εβδομάδα ,στη θέση <<Ελληνικό ή Πέτακας >>του Δήμου Ορχομενού Ν.Βοιωτίας της εταιρείας <<ΠΕ.ΚΑ.ΣΟ.>> του Πέτρου Γ.Δήμου

ΠΕ.ΚΑ.ΣΟ ΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Η ΠΕΤΑΚΑΣ-ΑΚΡ

Φάκελος Ανανέωσης- Τροποποίησηςτης υπ΄ αριθμ. 76617/12.12.1997 ΑΕΠΟ όπως ισχύει με την υπ. αρ.45154/1242/10-07-13 ΑΕΠΟ ( ΑΔΑ: ΒΛΩΨΟ- Σ2Π), για την υφιστάμενη υπόγεια εκμετάλλευση βωξίτη, απο την ΄΄ ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΣΠΑΡΤΟΛΑΚΚΑ Β ΄΄ , Δήμου Άμφισσας Φωκίδας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟ ΄΄ΣΠΑΡΤΟΛΑΚΚΑ Β΄-ΑΚΡ(1)