Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγήσεις