Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ.Πρωτ.4486/20-10-14) για την υποβολή προσφορών νέων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών της Π.Ε.Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2014-15

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις να υποβάλλει προσφορά στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου έβδομου παρ.2 του Ν.4286/2014 ( ΦΕΚ 194 Α΄/19.9.2014 ) και την αριθμ.51/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 22/10/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού- Τμήμα Προμηθειών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που έχει οριστεί με την αριθμ.380/31.3.2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, για την ανάθεση των άγονων δρομολογίων, όπως αυτά προέκυψαν από διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Βοιωτίας και επίσης για την ανάθεση τεσσάρων (4) επί πλέον νέων δρομολογίων που έχουν προκύψει μετά την έναρξη του σχολικού έτους 2014-2015, στις 11-09-2014, όπως αυτά καταγράφονται στους συνημμένους πίνακες.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ