ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ της αρ. 104/2019 απόφασης από το πρακτικό της  3ης Συνεδρίασης (Τακτική) της  05ης Απριλίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας