7ο Πρακτικό,Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Νοεμβρίου 2017 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ