27η Συνεδρίαση 2021 – 14/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 27/14-7-21 ΤΗΣ Ο.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 948_2021 ΑΔΑ: 6ΟΝ77ΛΗ-ΔΗΤ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022 Π.Στ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 949_2021 ΑΔΑ: ΨΨΕΖ7ΛΗ-Δ3Β

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 25/2906-2021 με ΑΔΑ: 6ΩΧΒ7ΛΗ-14Η πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 950_2021 ΑΔΑ: 65ΧΣ7ΛΗ-ΕΜΗ

ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση – επεξεργασία – προέλεγχος ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 951_2021 ΑΔΑ: Ψ0ΝΣ7ΛΗ-ΦΦΗ

ΘΕΜΑ 3ο:1.Έγκριση των Πρακτικών Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού συμβούλου, με τίτλο: “Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του ν.4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε ότι αφορά συγκοινωνιακά έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψης Αμαρύνθου»”Π.Ε. Ευβοίας, και

Ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: “Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του ν.4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε ότι αφορά συγκοινωνιακά έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψης Αμαρύνθου»”, στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία: «Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.-Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ – Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε., ΤΕΑΜ Μ-Η Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 952_2021 ΑΔΑ: 613Γ7ΛΗ-18Λ

ΘΕΜΑ 4ο:1.Έγκριση των Πρακτικών Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού συμβούλου, με τίτλο: “Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του ν.4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε ότι αφορά συγκοινωνιακά έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψης Βασιλικού»Π.Ε. Ευβοίας, και

2. Ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: “Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του ν.4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε ότι αφορά συγκοινωνιακά έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψης Βασιλικού», στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία: “ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΤΕ – ΣΥΜΒΟΛΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ –ΗΜ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 953_2021 ΑΔΑ: 6ΤΑ97ΛΗ-Ξ9Α

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας η οποία απαιτείται λόγω τροποποιήσεως των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 954_2021 ΑΔΑ: 6ΧΚ27ΛΗ-ΙΡ8

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 955_2021 ΑΔΑ: 6Μ9Ο7ΛΗ-9Μ6

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας, τεχνικού ασφαλείας και εκπόνησης γραπτής έκθεσης επαγγελματικού κινδύνου προσωπικού, παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων και παροχής υπηρεσιών Συμβούλου επιθεώρησης επιτήρησης ΚΤΕΟ, από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 956_2021 ΑΔΑ: 6ΧΟΜ7ΛΗ-Ψ3Λ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 957_2021 ΑΔΑ: 6Δ0Ψ7ΛΗ-ΣΗΜ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021 ,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 958_2021 ΑΔΑ: 61Λ07ΛΗ-Ι0Ω

ΘΕΜΑ 10ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Γ)Ορισμός υπολόγου Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 959_2021 ΑΔΑ: ΨΛ637ΛΗ-Γ2Σ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ – ΤΑΞΙ έως 4 Θέσεων» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 312.195,27 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, β) των όρων της 20/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ – ΤΑΞΙ έως 4 Θέσεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 960_2021 ΑΔΑ: ΨΩΝΜ7ΛΗ-85Ξ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ έως 8 Θέσεων» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 17.467,63 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, β) των όρων της 19/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ έως 8 Θέσεων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 961_2021 ΑΔΑ: ΨΡΝΞ7ΛΗ-Ξ5Φ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας για το ενταγμένο στην 4η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΣΤΗΝ ΔΑΥΛΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 962_2021 ΑΔΑ: 6Δ6Η7ΛΗ-ΑΕΚ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και του Δήμου Ερέτριας για το ενταγμένο στην 2η τροποποίηση (τροπ. 02) του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2019 έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 963_2021 ΑΔΑ: ΩΜΨΒ7ΛΗ-ΘΤΘ

ΘΕΜΑ 15ο:Δημοπράτηση του έργου «Διαμόρφωση παραλίας Ν.ΑρτάκηςΒ

Φάση»Π.Ε. Εύβοιας προϋπολογισμού 1.200.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 964_2021 ΑΔΑ: ΩΚΝΞ7ΛΗ-Σ6Δ

ΘΕΜΑ 16:1) Έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση γεφυριών στην περιοχή της Κωπαϊδας»,προϋπολογισμού: 530.000,00 € με ΦΠΑ. 2) Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό. 3) Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, δια της Προϊσταμένης της, να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 965_2021 ΑΔΑ: ΩΥΙ47ΛΗ-1Ν0

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος (Δ΄ Φάση, προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 966_2021 ΑΔΑ: 65Ψ37ΛΗ-7ΧΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Μαντουδίου θέση Κύμασι», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 967_2021 ΑΔΑ: 6ΛΠ27ΛΗ-ΣΟΧ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Ψαχνών»Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 270.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου «Επισκευή – συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 968_2021 ΑΔΑ: ΨΛ0Ψ7ΛΗ-Υ6Ε

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής –

Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Δομοκού»Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού : 360.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 969_2021 ΑΔΑ: 65ΗΥ7ΛΗ-ΔΩΝ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Επούλωση λάκκων με άσφαλτο»,Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού: 100.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 970_2021 ΑΔΑ: ΨΚ2Η7ΛΗ-Ω9Λ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο του μουσικού σχολείου επί της Ε.Ο 38 Λαμίας – Καρπενησίου», προϋπολογισμού: 63.100,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 971_2021 ΑΔΑ: 6Ψ2Λ7ΛΗ-Ξ7Φ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση δασυλλίου κεντρικής παραλίας Νέας Αρτάκης», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 972_2021 ΑΔΑ: 6ΡΗΙ7ΛΗ-ΑΙΟ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του

διαγωνισμού-δημοπρασίας, του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών έργων στην επ. οδό ΙτέαςΔεσφίνας»Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 28.990 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 973_2021 ΑΔΑ:ΨΛ897ΛΗ-6ΑΜ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Προστασία πρανών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 1.199.999,99 € με ΦΠΑ και κατακύρωση της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 974_2021 ΑΔΑ: ΩΣ627ΛΗ-ΦΒΦ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙI και κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου:«Κατασκευή γέφυρας στην οδό Αλίαρτος Στροβίκι» Π.Ε. Βοιωτίας,προϋπολογισμού 582.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 975_2021 ΑΔΑ: ΨΨΩ77ΛΗ-ΒΕΒ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή δικαιούχου αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση του έργου: «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 976_2021 ΑΔΑ: ΨΑΓΨ7ΛΗ-2Α3

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Βοιωτικής Ακτής Ν. Εύβοιας», αναδόχου: ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 977_2021 ΑΔΑ: Ψ0Θ97ΛΗ-ΟΕ4

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:

«Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 978_2021 ΑΔΑ: 6Ι3Σ7ΛΗ-8Η2

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 139937/643/30062021 (ΑΔΑ:66ΨΛ7ΛΗ-27Θ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Χιονοτπτώσεις – παγετός Ιανουαρίου 2021 και “Μήδεια” )

ΑΠΟΦΑΣΗ 979_2021 ΑΔΑ: Ω0Α97ΛΗ-ΞΘΜ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 11574/343/02-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΖ97ΛΗ-9ΒΝ) σε ορθή επανάληψη απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης υδροφόρων σε επιφυλακή, για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών μέχρι 10-10-2021 και την πλήρωση δεξαμενών πυρασφάλειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 980_2021 ΑΔΑ: 6ΞΡΝ7ΛΗ-Β1Δ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 141730/429/01-07-2021 (ΑΔΑ: 66ΖΨ7ΛΗ-57Υ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική πυρκαγιά στις 29-6-2021 στην Τοπική Κοινότητα Μαριολάτας, Δήμου Δελφών).

ΑΠΟΦΑΣΗ 981_2021 ΑΔΑ: ΨΕΓ77ΛΗ-4ΝΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 982_2021 ΑΔΑ: ΩΜ2Ε7ΛΗ-Φ5Ε

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.