Πρόσκληση στην 46η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΤΗΝ 46Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ