Πρόσκληση στην 11η (Τακτική) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη 11η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος όροφος – Λαμία), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 9/29-2-2016 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 2ο: Καταβολή ή μη αποζημίωσης στον Νικόλαο Ζέρβα βάσει της αριθμ. 617/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της αριθμ. 16/2015 προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της αριθμ. 17/2015 προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της αριθμ. 36/2015 προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης για υπόθεση της εταιρείας «Ι. ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ – Γ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ, ΜΕΤΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε.».
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δάφνη – Παπαδιά (Τμήμα: Παπαδιά – Γέφυρα Μέγδοβα Σωτήρα)», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 160.000,00€ με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών Ασφαλτικού Οδοστρώματος και τεχνικών έργων επι της υπ΄αριθμ. 48 Ε.Ο. Άμφισσα – Λιδωρίκι – όρια νομού και Άμφισσα – Δελφοί όρια νομού ‘’Γ’ Φάση’’» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 280.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 9ο: Επανάληψη της δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας επί της οδού Αριθμ. 4 Δεσφίνα έως Όρια νομού», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 10ο: Επανάληψη της δημοπρασίας του υποέργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό Ιτέας – Δεσφίνας», Π.Ε. Φωκίδας, του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 440.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Οδός Γλύφας – Φανός Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 3.800.000,00 €.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Παράκαμψη Μαλεσίνας Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 4.500.000,00 €.

ΘΕΜΑ 13ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 283/22-2-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών και τεχνικών έργων στην εθνική οδό Ιτέας Ναυπάκτου – Β’ Φάση» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 & 2017», προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’ άριθμ. (οικ.) 1418/4-3-2016 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, σχετικά με την παράταση προσωρινών συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, σχολικού έτους 2015-2016, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν.4369/27-2-2016

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε εφαρμογή της Π.Ν.Π. 108/Α’/10-9-2015 και του άρθρου 60 του Ν.4369/27-2-2016, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης ισχύος συμβάσεων που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 1154/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 251/2016 όμοιά της.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης εκτέλεσης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ στις 29.02.2016, σύμφωνα με τις κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Ν. 4369 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016), Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης συμβάσεων νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2016, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης ενοικίου μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016, Π.Ε Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας σχολικού έτους 2015-16.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση α) διενέργειας πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας», β) κατανομής του προϋπολογισμού 27.235,88€ χωρίς Φ.Π.Α., στα έτη 2016 & 2017, και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητάς της», προϋπολογισμού 342.506,96 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2016-2017 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας», και β) διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2016».

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 90.000,00€ με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη τη σύνταξη μελέτης – πρότασης για την κατάρτιση του νέου Οργανισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 28ο: Μονομερής λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, όπου στεγάζεται το γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Σπερχειάδας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση α) διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στο νέο Διοικητήριο (πρώην κτίριο της ΜΕΡΥΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στον Ελευθέριο Μπουζάλα του Νικολάου βάσει της αριθμ. 118/2013 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 34ο: Συμψηφισμός ποσών σε λογαριασμούς του πάγιου και αρδευτικού τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου 2015, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες, αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων και αιρετών έτους 2016, Π.Ε. Φθιώτιδας.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 38ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 67/11-1-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης α) δαπάνης, ανάληψης δέσμευσης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού και β) κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2016 & 2017», Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 461.166,00€ με Φ.Π.Α..
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 39ο: Συγκρότηση Επιτροπών α) Αξιολόγησης προσφορών, διενέργειας διαγωνισμού και διαδικασιών διαπραγμάτευσης και β) Εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών για την επιλογή αναδόχου/ων διαπραγμάτευσης για προμήθειες, ή εκτέλεση εργασιών, ή παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με αρμοδιότητες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας.
(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Πρόσκληση 11

Εισηγήσεις

Σχολιάστε