Πρόσκληση: στη 10η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη 10η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος όροφος – Λαμία), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 7/15-2-2016 και 8/22-2-2016 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 2ο: Καταβολή ή μη αποζημίωσης στον Ελευθέριο Μπουζάλα βάσει της αριθμ. 118/2013 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήμα 2ο Τριμελές).

 ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.» κατά της 109/1.10.2007 καταλογιστικής πράξης παράβασης του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου Οχημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.» κατά της 108/1.10.2007 καταλογιστικής πράξης παράβασης του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου Οχημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό καταχώρισης 85/2008 προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «DENVER Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της με αριθμό καταχώρισης 84/2008 προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «DENVER SLOPS Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ – ΓΟΥΝΑΡΗΣ – ΜΗΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 6777/17.03.2008 απόφασης Νομάρχη της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Ε.» κατά υπ’ αριθ. πρωτ. 6035/28.12.2007 απόφασης Αντινομάρχη της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 12ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 13ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής των Γεωργίου και Ασπασίας Τσάπρα, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 14ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Νικολάου Στεργίου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΘΕΜΑ 15ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Λουκά Σωληναραίου του Δημητρίου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

 ΘΕΜΑ 16ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Ευμορφίας Λουλούδη του Δημητρίου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

 ΘΕΜΑ 17ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ΄αριθμ. 423/15.02.2016 ερωτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας [Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων], σχετικά με την αποζημίωση ακινήτου λόγω απαλλοτρίωσης.

 ΘΕΜΑ 18ο: Διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ΄αριθμ. 969/9.02.2016 ερωτήματος της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας, σχετικά με τις υποχρεώσεις απασχολούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα [υπ’ αριθ. 5/2015 Δημόσια Πρόσκληση].

ΘΕΜΑ 19ο: Εξώδικος συμβιβασμός απαιτήσεων κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ΄ αριθ. 479/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας [Δικαιούχος: ο Χαράλαμπος Μουστερής του Δημητρίου] – Γνωμοδότηση.

(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης για πληρωμή εργασιών αποχιονισμού (χιονόπτωση 17-01-16) στο Επαρχιακό και Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας, από πιστώσεις ΣΑΕΠ 566 (2014ΕΠ56600016).

(Εισηγητής κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

 ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση καθίζησης  οδοστρώματος  στην Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α..

 ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «Προστασία πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Προυσός», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 2.250.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και τεχνικών έργων της Ε.Ο. Νο. Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών τεχνικών έργων και σήμανσης επί της υπ΄αριθμ. 5 επαρχιακής οδού Παραλίμνιος – Λιδωρίκι – Λευκαδίτι κ.λ.π.» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην έξοδο Τολοφώνας, τεχνικών έργων στην περιοχή Ερατεινής, ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα της Ν.Ε.Ο. Ιτέας – Ναυπάκτου» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών τεχνικών έργων και σήμανσης επί της υπ΄αριθμ. 8 επαρχιακής οδού Αρτοτίνας – Πενταγιοί – Κόκκινος» του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015 – 2016 και 2017», προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 27ο: Επανάληψη της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή ασφαλτικού οδοστρώματος στην υπ΄αριθμ. 3 επαρχιακή οδό περιοχή παραλίας Πανόρμου», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 13.176,54 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση διακήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Βοιωτίας 2016-2017» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015, 2016 & 2017», προϋπολογισμού 140.000  € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 29ο: Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων και ενίσχυση/προστασία βάθρων και γεφυρών Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 95.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επί της εθνικής οδού 38 Λαμίας – Καρπενησίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης και δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση δρόμου στην επαρχιακή οδό 1 (Τμήμα Ιερά Μονή Αγάθωνος – Λύχνος – Καστανιά)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 95.000,00 € με Φ.Π.Α..

 ΘΕΜΑ 32ο: Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου και τεχνικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Δομοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα ΒίστριζαςΑποκατάσταση  αναχωμάτων Σπερχειού», Π.Ε. Φθιώτιδας προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης της Μελέτης κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην Κτηματική Περιφέρεια Περιβολίου Ξυνιάδας, Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμένης αμοιβής 121.829,54 € χωρίς Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου Νέο Μαρτίνο Λάρυμνα», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 3.350.000,00 € με Φ.Π.Α..

(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα – μελέτες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 41ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 264/15-2-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, πληρωμής δαπάνης και έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2016, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων, Π.Ε. Εύβοιας.

 ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 46ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 298/22-2-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης δέσμευσης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2016, για εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες, αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση «Μ.Ι.Τ.Τ. 2016» στη Μόσχα (από 23 έως 26-3-2016).

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση «ΙΤΒ 2016» στο Βερολίνο (από 9 έως 13-3-2016).

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).

 ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για συμμετοχή της Π.Ε. Βοιωτίας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Λαογραφικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Λιβαδειάς «Το Γαϊτανάκι».

(Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε.).

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση πίστωσης για την κατασκευή της δομής & διακόσμησης του περιπτέρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την διοργάνωση γαστρονομικής εκδήλωσης με θέμα  «Το καλάθι προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών “FOODEXPO GREECE –OENOTELIA  2016”.

  • (Εισηγητής κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Διακίνηση εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό», για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού, προϋπολογισμού 42.000,00€ με Φ.Π.Α..

(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).

 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 54ο: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτιρίου στον οικισμό Δροσοχωρίου Αμφίσσης της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

(Εισηγητής κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε.).

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 ΘΕΜΑ 55ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Οριοθέτηση & τοπικές διευθετήσεις στον Ασωπό ποταμό σε τμήμα 10χλμ. εντός του Ν. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 305.762,08 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 56ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση έργων προϋπολογισμού άνω των 1.500.000€ για το έτος 2016, Π.Ε. Βοιωτίας.

(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών & Μεταφορών Π.Σ.Ε.).

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας και ενός Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στη διεθνή τουριστική έκθεση «ΜΙΤΤ 2016», στη Μόσχα.

(Εισηγήτρια κα Ευγενία Οικονόμου, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.).

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10 7-3-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ