Πρόσκληση στην 24η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση – 24-13-6-2016

Εισηγήσεις