Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 5, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Φεβρουαρίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΝΗ47ΛΗ-ΡΡΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ