Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 5, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Φεβρουαρίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας