Αριθμός Πρακτικού 1/2020, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Ιανουαρίου 2020, της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν. Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας