Αριθµός Πρακτικού 6, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Φεβρουαρίου 2016, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1οςόροφος), σήμερα την8 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 απόφαση τουΠεριφερειακού Συβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

660Χ7ΛΗ-Β99

Σχολιάστε