Αριθµός Πρακτικού 7, πρακτικά και αποφάσεις της 15ης Φεβρουαρίου 2016, Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα την 15 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 (ΑΔΑ: 796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

Ω2Χ17ΛΗ-Η1Δ

Σχολιάστε