Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Ιανουαρίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 3 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 3 της Οικονομικής Επιτροπής