Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

To Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θεσπίστηκε με το ν. 4635/2019 (Α΄167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Προγραμματική Περίοδος ΕΠΑ 2021-2025

Οι προγραμματικές περίοδοι του ΕΠΑ έχουν πενταετή διάρκεια. Η έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου ξεκινάει την 1η Ιουλίου 2021 με την σταδιακή ενεργοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων του έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Το ΕΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 εγκρίθηκε με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 38 της 31ης-8-2020 (Α’ 174).

Αναπτυξιακοί Στόχοι, Προτεραιότητες και δείκτες εκροών για το ΕΠΑ 2021-2025

Το ΕΠΑ καθορίζει τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, το συνολικό και ανά πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.

Στο ΕΠΑ 2021-2025 ορίζονται 5 αναπτυξιακοί στόχοι που αφορούν πέντε πυλώνες:

 1. Έξυπνη Ανάπτυξη
 2. Πράσινη Ανάπτυξη
 3. Κοινωνική Ανάπτυξη
 4. Ανάπτυξη Υποδομών
 5. Εξωστρέφεια

Ανά τομέα πολιτικής, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων του ΕΠΑ γίνεται περαιτέρω εξειδίκευση σε προτεραιότητες. Στο ΕΠΑ διακρίνονται συνολικά 60 προτεραιότητες. Για την Υποστήριξη των Προγραμμάτων, έχουν δημιουργηθεί επιπλέον 2 προτεραιότητες (Διοικητική Υποστήριξη, Τεχνική Βοήθεια).

Σημαντικό στοιχείο των νέων διαδικασιών προγραμματισμού ΕΠΑ είναι η υιοθέτηση συστήματος δεικτών, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναθεώρησης του ΕΠΑ και των επιμέρους ΤΠΑ και ΠΠΑ. Οι δείκτες περιλαμβάνουν επιδιωκόμενα αποτελέσματα τα οποία πρέπει να έχουν επιτευχθεί στο τέλος της προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ.

Το ΕΠΑ απαρτίζεται από τα Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ), τα οποία καταρτίζονται, αντίστοιχα, από τα αρμόδια Υπουργεία και τις Περιφέρειες και περιλαμβάνουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του αντίστοιχου φορέα, με βάση τον προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που του αναλογούν.

Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης

 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΕΚ 6450 12/2021)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΦΕΚ 4347/2021)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΦΕΚ 4637/2021)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΦΕΚ 6012 12/2021)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΦΕΚ 564 2/2022)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ Β’ 3303/2021)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΦΕΚ 6319 12/2021)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΦΕΚ 1443/2022)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (ΦΕΚ 5156/2021)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 1193/2022)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1368/2022)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Β’ 3304/2021)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 1806/2022)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΦΕΚ 4451/2021)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΦΕΚ 1381/2022 – 1η Αναθεώρηση)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΦΕΚ 6392 12/2021)
 • ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΦΕΚ 5809/12-2021)
 • ΕΔ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΦΕΚ 1045/3-2022)

Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης

 • ΠΠΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΦΕΚ 6410 12/2021)
 • ΠΠΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΦΕΚ 6316 12/2021)
 • ΠΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 6538 12/2021)
 • ΠΠΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΦΕΚ 6445 12/2021)
 • ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΦΕΚ 5926 12/2021)
 • ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΕΚ 5582 12/2021)
 • ΠΠΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΦΕΚ 198 1/2022)
 • ΠΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΦΕΚ 6558 12/2021)
 • ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΦΕΚ 5878 12/2021)
 • ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΕΚ 106 1/2022)
 • ΠΠΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΦΕΚ 5419 11/2021)
 • ΠΠΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΦΕΚ 6574 12/2021)
 • ΠΠΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΦΕΚ 6289 12/2021)

Το ΕΠΑ μπορεί να περιλαμβάνει και Ειδικά Προγράμματα (ΕΠ) αναπτυξιακών / επενδυτικών παρεμβάσεων ή παρεμβάσεων για την αποκατάσταση ζημιών ή την αντιμετώπιση κρίσεων, με χωρική ή τομεακή αναφορά, με σύστημα διαχείρισης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πόρους.

Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών

 • Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης (ΦΕΚ 2112 4/2022)

Πόροι και επιλέξιμες κατηγορίες ΕΠΑ 2021-2025

Το ΕΠΑ υλοποιείται με τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τον καθορισμό των πόρων του ΕΠΑ λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων:

 • οι προοπτικές της οικονομίας για το χρονικό διάστημα προγραμματισμού,
 • η συμπληρωματικότητα με συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού αποτελέσματος, καθώς και
 • η γενικότερη δημοσιονομική στρατηγική της χώρας, όπως αποτυπώνεται στο ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

Για τη διευκόλυνση της προσαρμογής στις νέες διαδικασίες προγραμματισμού όλων των εμπλεκομένων φορέων και αποκλειστικά για την πρώτη προγραμματική περίοδο 2021-2025 του ΕΠΑ, λαμβάνεται μέριμνα ως προς τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες με το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο χρηματοδότησης έργων από εθνικούς πόρους.

Στις επιλέξιμες κατηγορίες έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠΑ, πέραν των δράσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, περιλαμβάνονται ενδεικτικά δράσεις:

 • ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων
 • μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα
 • ενίσχυσης της απασχόλησης
 • ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
 • διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών
 • ενίσχυσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα
 • χρηματοδότησης πράξεων με χρηματοδοτικά μέσα
 • δράσεις υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων έργων, για την έναρξη και υλοποίησή τους, καθώς και μετά την απένταξή τους ή μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας για συγχρηματοδότηση
 • επιχορηγήσεις ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων υπό προϋποθέσεις

Το ΕΠΑ δεν χρηματοδοτεί πάγιες λειτουργικές ανάγκες του Δημόσιου Τομέα, δύνανται ωστόσο να χρηματοδοτηθούν επαναλαμβανόμενες επενδυτικές δράσεις. Οι κατηγορίες των επιλέξιμων έργων μπορεί να συμπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ.

Προϋπολογισμός ΕΠΑ 2021-2025

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠΑ για την πρώτη προγραμματική περίοδο ορίσθηκε σε 10.000.000.000€, ενώ μπορεί να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα σύστασης αποθεματικών για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, άμεσων συνεπειών κρίσεων, έκτακτων αναγκών και φυσικών καταστροφών.

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και Εγχειρίδιο Διαδικασιών

Για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων έχει εκδώσει την Υ.Α 62564/4.6.2021(Β’ 2442) με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025», η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 1. Τη διαδικασία ενεργοποίησης και υλοποίησης των προγραμμάτων και επιλογής των έργων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, τροποποίησης και ολοκλήρωσης των έργων
 2. Το σύστημα επιθεωρήσεων και ελέγχων

Αρχή Συντονισμού

Αρχή Συντονισμού του ΕΠΑ αποτελεί η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 119 του Ν. 4635/2019, η οποία υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.).

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι ο σχεδιασμός και η ορθή υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

ΔιΔιΕΠ

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί την κεντρική Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ (ΥΣ-ΕΠΑ). Για τον σκοπό αυτόν υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.).

Ειδικότερα η ΔιΔιΕΠ είναι αρμόδια να:

  1. Συντονίζει την διαδικασία κατάρτισης του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του, μεριμνώντας για τη βέλτιστη συνέργεια μεταξύ αυτών και των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και για τη συμβατότητά τους με το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
  2. Συντονίζει την συγκέντρωση των πόρων σε ειδικές κατηγορίες δράσεων, κατά τα οριζόμενα στο ΕΠΑ.
  3. Εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 129 του παρόντος νόμου.
  4. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων του ΕΠΑ, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.
  5. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη σύνταξη των προβλεπόμενων στο ΣΔΕ εκθέσεων και τη διενέργεια των αξιολογήσεων, όταν απαιτείται, επεξεργάζεται τα πορίσματα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με την αναθεώρηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ.
  6. Συντάσσει τις προδιαγραφές για τη διαμόρφωση των αναγκαίων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) της Γενικής Διεύθυνσης για το ΕΠΑ, μεριμνώντας για την ανάπτυξη των αναγκαίων διεπαφών και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση των συστημάτων με τις κανονιστικές απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.
  7. Διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 129 του παρόντος.
  8. Καταρτίζει τις διαδικασίες υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΠΑ.

Επιπρόσθετα στη ΔιΔιΕΠ έχει ανατεθεί ο ρόλος της Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΥΔ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Με την αρ. 142053/ 31.12.2021 (ΦΕΚ 5410/Τεύχος B’/31.12.2021) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων , εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025.

To Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Στερεάς Ελλάδας, θεσπίστηκε στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με το ν. 4635/2019 (Α΄167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ και συνακόλουθα με το ΠΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Προγραμματική Περίοδος ΠΠΑ 2021-2025

Οι προγραμματικές περίοδοι του ΠΠΑ έχουν πενταετή διάρκεια. Η έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου ξεκινάει τυπικά την 1η Ιουλίου 2021 και ουσιαστικά με την έγκριση και ενεργοποίηση του προγράμματος έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Το ΕΠΑ, και συνακόλουθα το ΠΠΑ, για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 εγκρίθηκε με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 38 της 31ης-8-2020 (Α’ 174).

Αναπτυξιακοί Στόχοι, Προτεραιότητες και δείκτες εκροών για το ΠΠΑ 2021-2025

Το ΠΠΑ καθορίζει τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, τον προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.

Στο ΠΠΑ 2021-2025 ορίζονται 5 αναπτυξιακοί στόχοι που αφορούν πέντε πυλώνες:

 • Έξυπνη Ανάπτυξη
 • Πράσινη Ανάπτυξη
 • Κοινωνική Ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη Υποδομών
 • Εξωστρέφεια
 • Υποστήριξη του Προγράμματος

Ανά τομέα πολιτικής, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων του ΠΠΑ γίνεται περαιτέρω εξειδίκευση σε άξονες προτεραιοτήτων. Στο ΠΠΑ διακρίνονται συνολικά 33 προτεραιότητες (περιλαμβανομένων σ’ αυτές η Διοικητική Υποστήριξη και η Τεχνική Βοήθεια του αυτοτελούς Αναπτυξιακού Στόχου Υποστήριξης Προγραμμάτων), εκ των 60 συνολικά του ΕΠΑ.

Σημαντικό στοιχείο των νέων διαδικασιών προγραμματισμού ΠΠΑ είναι η υιοθέτηση συστήματος δεικτών, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναθεώρησης του ΠΠΑ. Οι δείκτες περιλαμβάνουν επιδιωκόμενα αποτελέσματα τα οποία πρέπει να έχουν επιτευχθεί στο τέλος της προγραμματικής περιόδου του ΠΠΑ.

Το ΠΠΑ καταρτίστηκε από την Διεύθυνση  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού η οποία τελεί υπό την οργανική υπαγωγή της στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών και περιλαμβάνει τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού, πάντα με βάση τον προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που αναλογούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Το ΠΠΑ μπορεί να περιλαμβάνει και Ειδικά Προγράμματα (ΕΠ) αναπτυξιακών / επενδυτικών παρεμβάσεων ή παρεμβάσεων για την αποκατάσταση ζημιών ή την αντιμετώπιση κρίσεων, με χωρική ή τομεακή αναφορά, με σύστημα διαχείρισης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πόρους.

Πόροι και επιλέξιμες κατηγορίες ΠΠΑ 2021-2025

Το ΠΠΑ υλοποιείται με τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τον καθορισμό των πόρων του ΠΠΑ λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων: οι προοπτικές της οικονομίας για το χρονικό διάστημα προγραμματισμού,η συμπληρωματικότητα με συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού αποτελέσματος, καθώς και η γενικότερη δημοσιονομική στρατηγική της Χώρας, όπως αποτυπώνεται στο ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).
Για τη διευκόλυνση της προσαρμογής στις νέες διαδικασίες προγραμματισμού, αλλά και όλων των εμπλεκομένων φορέων και αποκλειστικά για την πρώτη προγραμματική περίοδο 2021-2025 του ΕΠΑ, έχει ληφθεί μέριμνα ως προς τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο χρηματοδότησης έργων από εθνικούς πόρους.

Στις επιλέξιμες κατηγορίες έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΠΠΑ, πέραν των δράσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, περιλαμβάνονται ενδεικτικά δράσεις:

 1. ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων
 2. μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα
 3. ενίσχυσης της απασχόλησης
 4. ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
 5. διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών
 6. ενίσχυσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα
 7. χρηματοδότησης πράξεων με χρηματοδοτικά μέσα
 8. δράσεις υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων έργων, για την έναρξη και υλοποίησή τους, καθώς και μετά την απένταξή τους ή μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας για συγχρηματοδότηση
 9. επιχορηγήσεις ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων υπό προϋποθέσεις

Το ΠΠΑ δεν χρηματοδοτεί πάγιες λειτουργικές ανάγκες του Δημόσιου Τομέα, δύνανται ωστόσο να χρηματοδοτηθούν επαναλαμβανόμενες επενδυτικές δράσεις. Οι κατηγορίες των επιλέξιμων έργων μπορεί να συμπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ.

Προϋπολογισμός ΠΠΑ 2021-2025 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΠΠΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την πρώτη προγραμματική περίοδο ορίσθηκε σε 259.000.000 €,  έναντι συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000.000 € του ΕΠΑ για την ίδια περίοδο ύψους, που αφορά συνολικά τον προϋπολογισμό 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης και 16 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, ενώ μπορεί να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα σύστασης αποθεματικών ΕΠΑ για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, άμεσων συνεπειών κρίσεων, έκτακτων αναγκών και φυσικών καταστροφών.

Ο προϋπολογισμός ανά άξονα, κατανέμεται ως εξής:

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και Εγχειρίδιο Διαδικασιών

Για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ και συνακόλουθα το ΠΠΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων έχει εκδώσει την Υ.Α 62564/4.6.2021 (Β’ 2442) με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025», η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 1. Τη διαδικασία ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΠΠΑ και επιλογής των έργων,
 2. τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών,
 3. το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης,
 4. τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, τροποποίησης και ολοκλήρωσης των έργων,
 5. το σύστημα επιθεωρήσεων και ελέγχων.

Θεσμικό Πλαίσιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) N.4635/2019, αρ. 118 -139 (Α΄167) Ν.4796/2021.αρ.58 (Α’63)

Ν.4849/2021.Κεφ.Δ -αρ.80-84 (Α΄207)

Ν.4919/2022.αρ.60 (Α’71)

Κωδικοποιημένο Κείμενο
Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΥΣ 38/ 31.8.2020 (Α’ 174) ΥΑ 141748 27.12.2021 (Β΄6358)
Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου ΥΑ 4378/ 15.1.2020 (Β’ 67) ΥΑ 30457/ 11.3.2021 (Β΄ 998)
Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) στο ΕΠΑ 2021 – 2025 ΥΑ 95189/ 14.9.2020 (Β΄3961)
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΠΑ 2021-2025 62564/ 4.6.2021 (Β’ 2442) ΥΑ 55415/30.5.2022 (Β’ 2741)
Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων ΥΑ 64957/ 10.6.2021 (Β’ 2548) ΥΑ 142462/ 28.12.2021 (Β’ 6393)

ΥΑ 55416/30.5.2022 (Β΄2741)

Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΣ ΕΠΑ) ΥΑ 126518/ 22.11.2021 (Β΄5524)
Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025. ΥΑ 142053/ 31.12.2021 (Β΄6410)
Τεχνική Βοήθεια ΕΠΑ και διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών ΥΑ 26329/11.3.2022 (Β΄1244)

Εγχειρίδιο Διαδικασιών

Οι φορείς υλοποίησης του ΕΠΑ 2021-2025 που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΔΕ εφαρμόζουν συγκεκριμένες Διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του ΕΠΑ 2021-2025 και να υπάρχει προβλεψιμότητα και κοινή κατανόηση για τις ακολουθούμενες μεθόδους. Οι Διαδικασίες αυτές συνοδεύονται από τυποποιημένα έντυπα και οδηγούς, που αποτελούν το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΠΑ 2021-2025 το οποίο εκδίδεται και επικαιροποιείται, από την Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ.

Τα έγγραφα του Εγχειριδίου περιγράφονται στον Κατάλογο τυποποιημένων εγγράφων.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σύνολο των εγγράφων και τυποποιημένων εντύπων του Εγχειριδίου ΣΔΕ, από εδώ: Αναλυτικός κατάλογος εγγράφων

Προσκλήσεις

Αποφάσεις ένταξης

Επικοινωνία

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
(e-mail:danapprog@pste.gov.gr)


Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ: Θανασούρα Δήμητρα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2231352625

ΤΜΗΜΑ ονοματεπωνυμο ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail
Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής Χαριζόπουλος Νικόλαος (Προϊστάμενος Τμήματος) 2231352638 n.xarizopoulos@pste.gov.gr
Κατσιφού Μαρία 2231352632 m.katsifou@pste.gov.gr
Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων Γιώτας Αναστάσιος (Προϊστάμενος Τμήματος) 2231352624 a.giotas@pste.gov.gr
Οικονομοπούλου Αλεξάνδρα 2231352628 a.oikonomopoulou@pste.gov.gr
Τσαμαδιάς Απόστολος 2231352634 a.tsamadias@pste.gov.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε (σε μορφή zip) όλες τις αποφάσεις των ενταγμένων έργων ΠΠΑ και Φυσικών Καταστροφών

Συλλογικές Αποφάσεις  (zip)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Μετάβαση στο περιεχόμενο