Καλώς ήρθατε! Ενημέρωση για τον νέο δικτυακό τόπο του ΠΠΑ 2021-2025

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Στερεάς Ελλάδας
Στην σελίδα του ΠΠΑ αναρτώνται όλες οι σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις του ΠΠΑ 2021-2025.

ΕΠΑ και ΠΠΑ
To Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Στερεάς Ελλάδας, θεσπίστηκε στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με το ν. 4635/2019 (Α΄167), με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ και συνακόλουθα με το ΠΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Προγραμματική Περίοδος ΠΠΑ 2021-2025
Οι προγραμματικές περίοδοι του ΠΠΑ έχουν πενταετή διάρκεια. Η έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου ξεκινάει τυπικά την 1η Ιουλίου 2021 και ουσιαστικά με την έγκριση και ενεργοποίηση του προγράμματος έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Με την αρ. 142053/ 31.12.2021 (ΦΕΚ 5410/Τεύχος B’/31.12.2021) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025.

Επιστροφή στο ΠΠΑ 2021-2025