Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 9ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ