Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων 7ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας