Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.