Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 47ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 47ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.