Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 47ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας