Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 46ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 46ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.