Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 46ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας