Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 42ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας