Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 42ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 42ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.