Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης,της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας