Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης,της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.24012020