Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 35ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας