Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 35ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 35ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.