Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 33ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας