Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 31ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.