Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 23ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.