Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας