Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 20ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.