Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 14ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας