Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 13ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας