Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 13ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ