Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 39ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.