Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.