Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 15ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.