Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 15ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας