Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 9ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.