Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 9ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. - Αντιγραφή-1