Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων της 9ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις 29 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 (ΑΔΑ: 796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, προεδρεύοντος του Ηλία Μπουρμά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Σχολιάστε