Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.