Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας