Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.(1)