Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.