Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 7ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας