Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 6ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.