Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 6ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.