Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 6ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. (2)