Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 6ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας