Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας