Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 4ης (Τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 2ης Απριλίου 2018