Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας